2021 V4 Future Sports FestivalBracket
ONYX vs Infinite Gaming

UB Quarterfinal

Best of 3
ONYXONYX

2 1

6:20 PM UTC • Wed, 15 Sep
Infinite GamingInfinite